Mein Kampf (mit Spotify)

Temsili olarak ben ve Spoti. (Görsel: Balkan Yedincisi Deniz Arslan, Uşak, evvelden)
Temsili olarak ben ve Spotify. (Görsel: Fuar Şehirleri Kupası Çeyrek Finalisti Deniz Arslan, Korfu, evvelden)

--

--

Ülkemizin en önemli yalançıları arasında gösterilen, serbest meslek sahibi, emekli diplomat. Pantolon eskitmecede Balkan dördüncüsü.

Love podcasts or audiobooks? Learn on the go with our new app.

Get the Medium app

A button that says 'Download on the App Store', and if clicked it will lead you to the iOS App store
A button that says 'Get it on, Google Play', and if clicked it will lead you to the Google Play store
Deniz Arslan

Deniz Arslan

113 Followers

Ülkemizin en önemli yalançıları arasında gösterilen, serbest meslek sahibi, emekli diplomat. Pantolon eskitmecede Balkan dördüncüsü.