Zift deneyi

Heyecanlılar, gençlikleri var, bilime tapıyorlar!
Burda dergisi estetiğiyle ziftin bir araya gelebileceği tek görsel işte bu görsel
İşte kaba ziftin yürüdüğü o an!
Vakit Gazetesi, 5 Şubat 1940

--

--

Ülkemizin en önemli yalançıları arasında gösterilen, serbest meslek sahibi, emekli diplomat. Pantolon eskitmecede Balkan dördüncüsü.

Love podcasts or audiobooks? Learn on the go with our new app.

Get the Medium app

A button that says 'Download on the App Store', and if clicked it will lead you to the iOS App store
A button that says 'Get it on, Google Play', and if clicked it will lead you to the Google Play store
Deniz Arslan

Deniz Arslan

113 Followers

Ülkemizin en önemli yalançıları arasında gösterilen, serbest meslek sahibi, emekli diplomat. Pantolon eskitmecede Balkan dördüncüsü.