Teldolap — 1. Sayı

Stig Tøfting’den sonra Danimarka’nın yetiştirdiği en gizemli karakterlerden biri olan Ole Worm’un köryositiler kabineti. (Kaynak mı? Tabiy ki Wikipedia!)

Foto Finiş

1950 yılında köpekken çekilen bu fotoğrafımda, beni Amerikalı genç aktör Marlon Brando ile flörtleşirken görüyorsunuz. Fotoğrafı sonradan büyük ün kazanacak olan Art Shay beyefendi çekmişti.

Yazlık Sinema

Filmin afişi. Yılın fotoğrafaltı yazısı ödülü.

Halk Kütüphanesi

Hesap Takip

Site(m) Sevgiden Doğar

Hakîki Köy Kolajı

Sesime Gel

Lafolimpiks

Kısasa Kısas

Garadaban

Listecilik

Bağlama

--

--

Ülkemizin en önemli yalançıları arasında gösterilen, serbest meslek sahibi, emekli diplomat. Pantolon eskitmecede Balkan dördüncüsü.

Love podcasts or audiobooks? Learn on the go with our new app.

Get the Medium app

A button that says 'Download on the App Store', and if clicked it will lead you to the iOS App store
A button that says 'Get it on, Google Play', and if clicked it will lead you to the Google Play store