Sam Cassell Destanı

 • Kim harcıyorsa ona.
 • Canım sıkıldı deyince, sıkı can iyidir çıkmaz diyen anne gibisin şerefsizim.
 • Sen de defter-kalem lazım deyince, bakarız deyip otuz saniye sonra unutan baba gibi.
 • Oğlum onu bunu siktir et de ben illegal yollardan biraz para kaldırayım, sonra da basıp gideyim diyorum buralardan.
 • Now you are talking baby!
 • Beybini siktirme lan! Ciddiyim ben.
 • Nereye gideceksin?
 • Doğru soru bu değil.
 • Ne?
 • Bu.
 • Ne mi?
 • Heee…

--

--

Ülkemizin en önemli yalançıları arasında gösterilen, serbest meslek sahibi, emekli diplomat. Pantolon eskitmecede Balkan dördüncüsü.

Love podcasts or audiobooks? Learn on the go with our new app.

Get the Medium app

A button that says 'Download on the App Store', and if clicked it will lead you to the iOS App store
A button that says 'Get it on, Google Play', and if clicked it will lead you to the Google Play store
Deniz Arslan

Deniz Arslan

113 Followers

Ülkemizin en önemli yalançıları arasında gösterilen, serbest meslek sahibi, emekli diplomat. Pantolon eskitmecede Balkan dördüncüsü.