Memleket Sokakları — 2

Diyanet bir zaman bizim camiiye hani böyle entel gibi imamlardan birini verdiydi. Bir gün ikindi çıkışı kafesi gösterip, “Hoca,” dedim, “Kafka ne diyor biliyor musun?” “Ne diyor Raif Amca?” dedi. Diyor ki, “Kafesin biri bir kuş aramaya çıktı.” Kafese baktı, bana baktı, “Bilakis çok mânâlı,” dedi. Sokağın sonuna kadar sessiz yürüdük, ben sanıyorum ki kafasına takıldı, tefekkür ediyor. “Raif Amca,” dedi, “ben çocukken bizim de muhabbet kuşumuz vardı. Babam buna bir Allah demeyi öğretti, görsen vallahi inanmazsın. Ellah Ellah diye bir uçuşu var evin içinde…”

--

--

Ülkemizin en önemli yalançıları arasında gösterilen, serbest meslek sahibi, emekli diplomat. Pantolon eskitmecede Balkan dördüncüsü.

Love podcasts or audiobooks? Learn on the go with our new app.

Get the Medium app

A button that says 'Download on the App Store', and if clicked it will lead you to the iOS App store
A button that says 'Get it on, Google Play', and if clicked it will lead you to the Google Play store
Deniz Arslan

Deniz Arslan

Ülkemizin en önemli yalançıları arasında gösterilen, serbest meslek sahibi, emekli diplomat. Pantolon eskitmecede Balkan dördüncüsü.