Egon Schiele’nin Resimleriyle Aşağıyılanlı — I

Aşağıyılanlı’dan Genel Görünüm, Egon Schiele, tuval üzerine palavra

Ünlü Avusturyalı ressam Egon Schiele, Şile’deki gönüllü sürgün yıllarında Anadolu’ya yaptığı ziyaretlerde bizim köye de uğramış burada geçirdiği birkaç ayın devamında köyümüzün gerek manzarası gerekse de insanlarından ilham alarak bugün dünyaca tanınan bir dizi tabloya imza atmıştı.

Ben de köyün büyüklerine danışarak bu tablolardaki yer ve figürlerin gerçek hikâyelerini ortaya çıkarmaya çalıştım. Köyümüzün ihtiyarlarından Sığır Settar dayının yardımları ve müthiş hafızası olmasaydı bu projeyi hayatta tamamlayamazdım, kendisine şükranlarımı sunarım. Diğer yandan, proje için kapısını çaldığımda bana, “Sikiveren egonunu da tegonunu da, onun geldiği sene buyday tarlada gurudu galdı, bilmemne ettiğimin uğursuz gâvuru,” diyerek beni bastonla kovalayan Gıvrık Ethem dayı bunu okuyorsa da, Allah onun belasını versin.

--

--

Ülkemizin en önemli yalançıları arasında gösterilen, serbest meslek sahibi, emekli diplomat. Pantolon eskitmecede Balkan dördüncüsü.

Get the Medium app

A button that says 'Download on the App Store', and if clicked it will lead you to the iOS App store
A button that says 'Get it on, Google Play', and if clicked it will lead you to the Google Play store
Deniz Arslan

Ülkemizin en önemli yalançıları arasında gösterilen, serbest meslek sahibi, emekli diplomat. Pantolon eskitmecede Balkan dördüncüsü.